Mediální bubáci pro všední den
diskusní večery o médiích a s médii

Pořádá AFiS - Asociace Film & Sociologie a Divadlo Archa ve spolupráci s Marketing & Media. Na přípravě večerů se autorsky podílejí Jan Jirák z katedry mediálních studií UK FSV, Jiří Pittermann, režisér Pavel Koutecký a Michaela Stoilová. Za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
 
Motto: Role médií ve společnosti bývá spojována s nejrůznějšími nadějemi a obavami, namnoze nesplnitelnými, nebo naopak zbytečnými. "Bubácké" večery mají napomoci zbavit se marných iluzí (pokud ještě zbyly), ale také přestat dělat z médií každodenní bubáky...

úterý 18. února 19.00 / klub Avion - Heřmanova 25, Praha 7
Peep show do Národního divadla nepatří aneb O médiích a službě veřejnosti
 
I koncesionář má právo na názor. Vadí vám v Českém rozhlase pop, nebo filharmonie? Chcete v České televizi balet nebo box? Myslíte si, že je váš názor ojedinělý? Přijďte si to ověřit.
 
Média, která bývají spojována s označením "veřejné služby", prožívají těžké období všude v Evropě, neboť o smyslu jejich existence panují vážné pochyby, a jsou ve složitém postavení i v české společnosti. Řídí je sice zákonem definovaný generální ředitel a dozírá sice na jejich chování příslušná rada, ale jejich ovládnutí, řízení, či alespoň o vliv na ně mají zájem politici, zaměstnanci, majitelé soukromých produkčních firem, profesní svazy. Kdo je z těchto "zájemců o vliv" skutečně schopen zajistit, aby tato média sloužila veřejnosti - a co to vůbec je služba veřejnosti? Obsah pojmu "služba veřejnosti" výrobou a vysíláním rozhlasových a televizních programů bude tématem večera.
 
Úvod do tématu: Milan Kruml, publicista (šéfredaktor redakce internetu a teletextu TV Nova). Diskusí vás provede Jan Jirák.

úterý 25. březen 19.00 / klub Avion
Média kazí sousedovy děti aneb O účincích médií
 
O účincích masových médií si hodně myslíme. Bez zaváhání jsme ochotni přemýšlet, jak co na koho působí. Zpravidla ovšem uvažujeme o tom, jak masová média působí na druhé. Co však o účincích masových médií víme? Působí na nás masivně, nebo se jen přidávají k vlivům působícím odjinud a přizpůsobují se jim, popřípadě je posilují? Mají politici a inzerenti pravdu, když počítají s účinkem médií?
 
Úvod do tématu: Jaromír Volek (sociolog médií, Masarykova univerzita Brno), účastníci panelu: Jana Drtilová (psychiatr, specializace pro děti a dospělé), Ivo Možný (sociolog, Masarykova univerzita Brno), Petr Weis (psycholog, Sexuologický ústav 1. LF a VFN), Jiří Kraus (jazykovědec). Diskusí vás provede Jan Jirák.
 
Kořeny a projevy, jakož i přednosti a silné stránky představ o silných a slabých účincích masových médií budou tématem večera.

úterý 29. dubna 19.00 / klub Avion
Proč bychom se nevraždili aneb O zábavní funkci médií
 
Některé obsahy, které média nabízejí, mají čtenáře diváky či posluchače pobavit, mají je uvolnit, umožnit jim se odreagovat, nabrat sil. Často se ale jedná o obsahy, jež bývají předmětem soustředěné kritiky - pro jejich pokleslost, nehodnotnost, pro jejich celkovou faleš. Tytéž obsahy bývají podezřívány z velmi nežádoucích účinků (násilné a pornografické obsahy jsou touto představou tak zatížené, že jejich vysílání dokonce omezuje zákon). Běžně dostupné však zůstávají romantické filmy, kriminální příběhy, zamilované příběhy, příklady zjednodušování lidských citů, osudů a pohnutek. Ty nás zahlcují dnes a denně z časopisů (od fotorománů pro dospívající mládež po rady v časopisech pro ženy), telenovel v televizích a koneckonců i ze zpravodajství. Je to dobře, nebo je nutné se proti tomu nějak bránit?
 
Možné pohledy na zábavní funkci médií budou tématem večera.
 
Úvod do tématu: Miloslav Petrusek (sociolog). Účastníci panelu: Milan Schulz (publicista), Aleš Ulm (scénárista a dramaturg), Veronika Žilková (herečka).

Podzim 2003

Něco přítulného nakonec aneb O zpravodajství
 
Zpravodajství tištěných i vysílacích médií je ve složitém postavení - na jedné straně má nabízet informace, které potřebuje občan k tomu, aby se orientoval ve "věcech veřejných", na druhou stranu je součástí mediálních podniků, které potřebují generovat zisk bez ohledu na to, zda tím přispívají k orientaci občanů, nebo ne. Ve čtenářích, posluchačích a divácích vidí především spotřebitele. Jak se tato skutečnost projevuje ve zpravodajství?
 
Vliv rozporu mezi občanským a spotřebitelským principem na zpravodajství a novinářskou práci bude tématem večera.

K dobročinnosti se nečuchá aneb O tom, jestli mají média něco sama podporovat
 
Podstatným zdrojem současné moci masových médií je to, že bez jejich podpory se neobejde celá řada dalších činností. Inzerenti to dobře vědí, proto neváhají přistoupit na nakupování reklamní plochy a reklamního času. Jsou ale činnosti, které na reklamu nemají prostředky - a přece potřebují, aby se o nich vědělo. Co mají tedy dělat kulturní zařízení, jako jsou muzea či divadla, neziskové organizace, či charitativní spolky? Mají shánět finance na drahou reklamu, mají se smířit s mediální neviditelností? Nebo je společenským úkolem médií tyto činnosti podporovat tím, že o nich dávají vědět ve zpravodajství, na zvláštních stránkách, ve zvláštních pořadech?
 
Společenská odpovědnost médií - je-li nějaká - a její síla a podoby, jakož i její vztah ke svobodě projevu a tvůrčí volnosti budou tématem večera.

Každý Maďar nemůže za to, že je Maďar aneb O stereotypech
 
Zcela nepochybně nám masová média nabízejí čím dál tím víc poznatků o okolním světě. Naše zkušenost je médii do značné míry zprostředkovaná, a to s řadou hodnocení, zjednodušení, s řadou stereotypů, které nemůžeme nebo nemáme sílu poměřit s vlastní zkušeností. Postavení příslušníků menšin vůči majoritě, průběh politických rozhodování, výklad dějin, kulturní hodnoty, dokonce i řešení problémů v mezilidských vztazích či genderové vztahy, to vše nám média nabízejí v neustále se opakujících vzorcích prostupujících veškeré jejich obsahy od zpravodajství po estrádu. Jaké hodnoty, představy, soudy o světě nám nabízejí česky píšící a mluvící média v současnosti?
 
Stereotypy, hodnoty a představy, jež média nabízejí - prostě mediální konstrukce skutečnosti - budou tématem večera.


Podrobné informace - www.afis.cz/bubaci.